Earthquake / Tsunami/Volcano | weather


Home > Weather > Earthquake/Tsunami/Volcano > Current State > Volcano

Current State

Volcano

  • Volcanic Eruptions in Korea
  • Active Volcanoes in Neighborinhg Countriers
china
Name Lat.(°N) Lon.(°E) Altitude(m) Recent Eruption
Arshan 47.5 120.7 - 0
Hainan Dao 19.7 110.1 - 1933
Jingbo 44.08 128.83 500 BC 520
Kunlun Volcanic Group 35.52 80.2 5,808 1951
Longgang Group 42.33 126.5 1,000 350
Tengchong 25.23 98.5 2,865 BC 5050
Tianshan Volcanic Group 42.5 82.5 - 650
Wudalianchi 48.72 126.12 597 1776

japan
Name Lat.(°N) Lon.(°E) Altitude(m) Recent Eruption
Kikai 30.78 130.30 704 2014
Aira 31.59 130.65 1,117 2014
Asosan 32.88 130.10 1,592 2014
Kuchinoerabujima 30.44 130.21 657 2014
Nishinoshima 27.24 140.87 25 2014
Ontakesan 35.89 137.48 3,067 2014
Ioto 24.75 141.28 169 2013
Shinmoedake 31.93 130.86 1,700 2013
Sakurajima 31.60 130.70 1,117 2012
Miyakejima 34.09 139.52 775 2011
Asamayama 36.40 138.52 2,568 2010
Fukutoku-Oka-no-Ba 24.28 141.48 -29 2010
Akan 43.38 144.01 1,499 2009
Tokachidake 43.41 142.68 2,077 2008
Izu-Torishima 30.48 140.30 394 2004
Toya 42.54 140.83 733 2002
Hokkaido-Komagatake 42.06 140.67 1,131 2001
Nigata-Yakeyama 36.92 138.03 2,400 2000